ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 ธ.ค. 65 ประชุมคณะทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
23 ธ.ค. 65 ประชุมชี้แจงวัถุประสงค์ของโครงการภูมิทัศน์สวยด้วยมือเรา และทำกิจกรรม 5ส. ของสำนักงานฯ
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 ชุดสีม่วงสำนักงาน กลุ่มอำนวยการ
22 ธ.ค. 65 การปะชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครั้งที่ 12/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 ธ.ค. 65 ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาเช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มอำนวยการ
19 ธ.ค. 65 การประชุมวิทยากรขยายผลและผู้ประเมินการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ระดับจังหวัด
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
14 ธ.ค. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 9/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
13 ธ.ค. 65 การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
11 ธ.ค. 65 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัย
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 ธ.ค. 65 ถึง 09 ธ.ค. 65 สำนักงาน กศน.ประจวบฯ ขอใช้ห้องประชุมอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยและบริหารความเสี่ยง
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 (ห้องประชุมใหญ่) กศน.จังหวัดประจวบฯ
02 ธ.ค. 65 การรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ ปี พ.ศ.2564
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 ธ.ค. 65 ประชุมการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ.2566
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 คุรุสภา ศธจ.ปข.
29 พ.ย. 65 การปะชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 11/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
25 พ.ย. 65 ประชุมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2566
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 คุรุสภา ศธจ.ปข.
22 พ.ย. 65 ถึง 02 ธ.ค. 65 ประชุม ว.21 รอบที่12 ครั้งที่ 1
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น2 (ห้องประชุมใหญ่) กลุ่มบริหารงานบุคคล
22 พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 คุรุสภา ศธจ.ปข.
21 พ.ย. 65 ประชุมความชอบยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
16 พ.ย. 65 การเรียบเรียงความโดดเด่นของครูผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 คุรุสภา ศธจ.ปข.
10 พ.ย. 65 ประชุมบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มอำนวยการ
09 พ.ย. 65 การปะชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 10/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
08 พ.ย. 65 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มนโยบายและแผน
04 พ.ย. 65 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ.2564 จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ครั้งที่ 9
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 พ.ย. 65 ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 8/2565
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 กลุ่มบริหารงานบุคคล
02 พ.ย. 65 การลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ห้องประชุมสำนักงานฯ ชั้น 2 (ห้องประชุมใหญ่) กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล