โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน


 
   กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

       กลุ่มอำนวยการ     กลุ่มบริหารงานบุคคล     
             กลุ่มนโยบายและแผ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
  กลุ่มพัฒนาการศึกษา  ลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน เจ้าหน้าที่คุรุสภา