กลุ่มนโยบายและแผน
 

นางสาวหทัยกรานต์​ มุลิกา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน


นางสาวภัทรภร เหลือน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

นายพัทธพล สุขสบาย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

นายศุกภโชค มาลา
พนักงานจ้างปฏิบัติงานโสตทัศนูปกรณ์