คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


 
  

 
คู่มือการตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 
ผู้บริหาร ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ


 


 
คู่มือการปฏิบัติงานการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 


 
มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
คู่มือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์(MyOffice) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์