คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ  

 
มาตรการและแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการรับนักเรียนชาวต่างประเทศ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   สรุปข้อมูลการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์