รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


enlightened รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานของสำนักงานและแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
      ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา
      ในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ สำนักงาน กศน. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการ
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
      ด้านการศึกษา ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
      เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจการประชุมการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2565
 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อเชื่อมโยงการศึกษา
      ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา (โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง
      เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ประจำปี 2565
 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
enlightened ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

************************************************************************************