กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

นางนุติยาพร วงษ์เณร
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล


นางสาวนชรพร ประมวลสุข
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวอัญชลี แก่นจันทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 

พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุภาวดี พึ่งโพธิ์ทอง
พนักงานจ้างปฏิบัติงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล