กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน


นางอนุชทิตา สีมาพานิช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาวอนัทตา บินหมาน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

เอกสารทั่วไป ของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ปีงบประมาณ 2566
yes อัตราเงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในลักษณะงบประมาณผูกพันต่อเนื่อง 4 ปี
yes อัตราค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565