กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นายสรศักดิ์ อังกุลดี
นิติกรชำนาญการ
 

นางสาวจันทร์เจ้า ใจระย้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางสาวอชิรญาณ์ ชูแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 

นางสาวอชิรญา งดงาม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ