ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2562-2565)