งบทดลอง ประจำปี 2564

     1. งบทดลองเดือนตุลาคม พ.ศ.2563

     2.งบทดลองเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

     3.งบทดลองเดือนธันวาคม พ.ศ.2563

     4.งบทดลองเดือนมกราคม พ.ศ.2564

     5.งบทดลองเดือนมกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

     6.งบทดลองเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

     7.งบทดลองเดือนเมษายน พ.ศ.2564

     8.
งบทดลองเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564

     9.งบทดลองเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

     10.งบทดลองเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

     11
.งบทดลองเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

     12.งบทดลองเดือนกันยายน พ.ศ.2564