คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบ ฯ