ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน
1. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน  ปี 2560 - 2564
2. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3. แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564