แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน>>>>> แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฎิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

>>>>> แผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน

>>>>> แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 )

>>>>> แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์