รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   
ไตรมาสที่ 1 
    1. บันทึกจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
    2
. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
          - 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
            ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

          - แบบ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
          - แบบ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1
    3. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
        ประจำปี พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1ไตรมาสที่ 2 
    1. บันทึกจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565
    2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
         - 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
           ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

         - แบบ สงป.301 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
         - แบบ สงป.302 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 2
    3. หนังสือนำส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 

     4. สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รอบ 6 เดือน

 
***************************************