รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
           - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
             ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

           แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
           แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4
      3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
          ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการี และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
          งบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 4
******************************************