การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 255.76 KB