การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน

 
 
1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง นโยบายการไม่ให้และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐในโอกาสต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

2. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มงานภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

3. โครงการเสริมสร้าง ปลูกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 


4. โครงการภูมิทัศน์สวยด้วยสองมือเราของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

5. ขั้นตอนการดำเนินการสรรหาผู้รับจ้าง การจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์