การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 
yes คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจิต สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


yes แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


yes คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 43/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


yes ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กระบวนงาน "ควบคุมการปฏิบัติงานผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566