หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      กฎหมายทั่วไป
     
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.10/ว4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว12 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง
       และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
       บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว13 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
       ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 32 ค. (๒)


     หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้
       ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/208 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
       ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.4/17714 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับ
       ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค . (๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
       ตำแหน่งประเภททั่วไปและตำแหน่งประเภทวิชาการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 32 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
       ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
       ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 2560 พ.ศ. 256
5
     - บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.5/ว 17 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
       และตำแหน่งประเภทวิชาการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
       ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.5/ว 30 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนต่ำแหน่ง การย้ายและการโอน
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น

       ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ที่ ศธ 0206.6/ว 33 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ ว่าด้วยการกำหนดจำนวน
       องค์ประกอบวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของ อ.ก.ค.ศ.
       เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2565


       หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     - หนังสือสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5102.1/260 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
     
       หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
     - แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)
     - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
       (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555)
     - รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
       วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง
       รองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

 
       หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
     - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
     - กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการปฏิบัติราซการและการเลือนเงินเดือน ข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการดืกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการดืกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ลังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสืกษาธิการ

     - กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์


       หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
     - หนังสือสำนักงาน สกสค.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ ศธ 521029/ว.216 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อรับรางวัล"พระพฤหัสบดี"ประจำปี พ.ศ.2565
     - การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
     - หนังสือสำนักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่ ศธ 0242/ว131 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แจ้งประกาศรับสมัครผลงานตามโครงการสำคัญ
       (REO 4 MOE AWARDS) ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการกาศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

     - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0212/12644 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง เรื่อง การสมัครเข้ารับรางวัลการมีส่วนร่วม
       และการสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. 2549
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. 2550
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2555
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการ
       ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2553

     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ.2551
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
     - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
     - พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
     - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
     - กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2549
     - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2555
     - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
     - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
     - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548
     - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
     - ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 23 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
       สูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งมาใช้สำหรับตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1315 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
       ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว5021 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
       ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2561)

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 15 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 5 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ ว627 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือน
       ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1422 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว1692 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน
       ข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562)

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 7 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
       กรณีพิเศษเฉพาะราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/24 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรื่อง รูปแบบคำสั่งการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 9 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
       ทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/304 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรื่อง การให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้ง
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 3 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 20 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูง
       กว่าขั้นสูงของอันดับ

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 2 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 เรื่อง การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา

     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 4 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะของผู้
       ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

     - สรุปสาระสำคัญกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของกลุ่ม  
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 22 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์
       และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 

        คู่มือการบริหารงานบุคคล
     
 - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
  
      - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

      - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 11 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
    
      - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (สพฐ.)
  
      - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (กศน.)
  
      - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 12 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
        ตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (สช.)
    
        
        การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550
     
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
     พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
     
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
     - พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
     - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2542

        ประมวลจริยธรรมราชการครู
     - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
     - ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9 กันยายน 2564
     - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206/10.ว4 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครู
       และบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา