นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.06 MB


แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB