การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB