รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 
1. รายงานข้อมูลตามแบบสำรวจการบริหารงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบัคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    (ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)


4. รายงานผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565