การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสาร
หลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
          1.1 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
               ของสำนักงานศึกษาะิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          1.2 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ของ สพท. และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานตรวจสอบ
               คุณสมบัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเอกสารหลักฐาน ของข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา
ที่ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

          1.3 ภาพกิจกรรม (จดหมายข่าว)


(2) การจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
          2.1 รายงานผลการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566
          2.2 ภาพกิจกรรม (จดหมายข่าว)


(3) การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "รู้จักและเข้าใจ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่"
          3.1 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนแฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี
                งบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด "รู้จักและเข้าใจ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่"

          3.2 สรุปผลสำรวจความพึงพอใจการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “รู้จักและเข้าใจ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่”

          3.3 ภาพกิจกรรม (จดหมายข่าว)


(4) การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วยร่วมในการดำเนินงาน
          4.1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
          4.2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565
          4.3 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565
          4.4 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566
          4.5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
          4.6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
          4.7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566
          4.8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566