ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
มาตรการประหยัดพลังงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 284
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.37 KB 199
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 191
มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 209/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.36 KB 193
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 369/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.35 KB 202
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 98 / 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.37 KB 197
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 218/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.18 KB 245
รูปแบบ หนังสือราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 186
กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.93 KB 324
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 285
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 205
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉับบที่ 12 197
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 213
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.15 KB 1242
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 201
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 258
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ. (ฉบับจัดสรรงบประมาณ) 203
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 195
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 204
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 212
แบบฟอร์มลาออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 189
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แบบฟอร์มเอกสาร 266
คู่มือการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 506
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 856.03 KB 249
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 860.39 KB 3088
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.71 KB 197
ข้อมูลสารสนเทศปี 64 Unkown Document ขนาดไฟล์ 329.85 KB 40
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 3939
SOUND ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ 188
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.67 KB 1590
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.56 KB 238
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ปีการศึกษา 2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 130
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (ปีการศึกษา 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 129
แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.62 KB 139
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.11 KB 150