ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มอำนวยการ
มาตรการประหยัดพลังงาน Unkown Document ขนาดไฟล์ 20.52 KB 497
แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน Unkown Document ขนาดไฟล์ 18.37 KB 381
ข้อมูลศูนย์เครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 367
มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 209/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.36 KB 375
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 369/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 418.35 KB 438
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 98 / 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 481.37 KB 430
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ 218/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 466.18 KB 603
คำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 579.03 KB 99
รูปแบบ หนังสือราชการ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 105
กลุ่มนโยบายและแผน
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ RAR Archive ขนาดไฟล์ 647.93 KB 522
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 474
ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 380
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉับบที่ 12 369
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 382
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานที่เกี่ยวข้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.15 KB 2687
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 367
ข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 445
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ ศธจ. (ฉบับจัดสรรงบประมาณ) 381
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบประเมินข้าราชการในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด Unkown Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 367
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 387
คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 392
แบบฟอร์มลาออกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 362
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
แบบฟอร์มเอกสาร 445
คู่มือการแต่งตั้ง - ถอดถอน ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้บริหาร/ครู/ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 679
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2561 Unkown Document ขนาดไฟล์ 856.03 KB 428
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 860.39 KB 6990
ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเเอกชน ปีการศึกษา 2563 Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.71 KB 393
ข้อมูลสารสนเทศปี 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 325.68 KB 254
กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการลูกเสือ
คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.87 MB 4906
SOUND ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ฯ 360
ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 ยุวกาชาด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 167.67 KB 1889
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.56 KB 426
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 1 ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 (ปีการศึกษา 2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.05 MB 308
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด การจัดเก็บข้อมูล รอบที่ 2 เมษายน 2563 – กันยายน 2563 (ปีการศึกษา 2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 333
แบบรายงานนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 284.62 KB 317
แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.11 KB 347