ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือข้าราชการ บุคลากร ทุกคน ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อนำผลความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของท่าน ไปวิเคราะห์และสรุปผลสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลต่อสำนักงาน ก.พ.ต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 300.33 KB
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 2565,16:08   อ่าน 31 ครั้ง