ข่าวประชาสัมพันธ์
คุรุสภาขอเชิญเสนอประวัติและผลงานของครูที่ถึงแก่กรรม เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครู ประจำปี 2567
ผศ.ดร.อมลวรรณ  วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ ทายาทเจ้าของประวัติ หรือผู้ใกล้ชิดกับเจ้าของประวัติ และประชาชนทั่วไป เสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ถือเป็นต้นแบบของความเป็นครู เพื่อจัดทำหนังสือประวัติครูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จำนวนไม่เกิน 17 ประวัติ เผยแพร่ในงานวันครู ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์  ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่น ๆ

ผู้เสนอรายชื่อประวัติครู ต้องเสนอประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ที่ไม่เคยจัดพิมพ์ ในหนังสือประวัติครูมาก่อน (สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติครูผู้ถึงแก่กรรมได้ที่ http://site.ksp.or.th/content.php?site=library&SiteMenuID=1255) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเรียบเรียงประวัติครูที่กำหนด เขียนเป็นความเรียงบรรยายประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน บุคลิกภาพ อุปนิสัย รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพครู วิธีการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สะท้อนความรู้ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่สะท้อนความรู้ ความสามารถ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และต่อคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นครูและจิตวิญญาณความเป็นครูที่เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี เกียรติคุณที่ได้รับ การดำรงตนที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาภายหลังเกษียณอายุราชการ โดยระบุ พ.ศ. ของเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!!!
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,11:14   อ่าน 25 ครั้ง