ข่าวกิจกรรม
การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 -2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด (อ่าน 3) 24 พ.ค. 65
การประชุมคณะทำงานการจัดประชุมทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พ.ศ.2566 -2570) และแผนปฏิบัติราชการพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระดับจังหวัด (อ่าน 7) 23 พ.ค. 65
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (อ่าน 12) 23 พ.ค. 65
การประชุมปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาสาสมัครการศึกษาหมู่บ้าน (อศม.) (อ่าน 10) 20 พ.ค. 65
การประชุมครูผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 13) 20 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 15) 19 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 (อ่าน 10) 19 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 16) 18 พ.ค. 65
การประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 14) 18 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2565 (อ่าน 10) 18 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 21) 17 พ.ค. 65
ตรวจเยี่ยมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ไปบรรจุและแต่งตั้งในโรงเรียนหัวหิน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 36) 17 พ.ค. 65
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 33) 12 พ.ค. 65
การตรวจราชการและติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะแรกก่อนเปิดเทอม ครั้งที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 4 (อ่าน 23) 11 พ.ค. 65
ลงพื้นที่ติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” สถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 23) 09 พ.ค. 65
การประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 30) 09 พ.ค. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 10 “ACTIVE LEARNING” (อ่าน 25) 09 พ.ค. 65
การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 26) 09 พ.ค. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 30) 09 พ.ค. 65
การประชุมกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 (อ่าน 40) 06 พ.ค. 65
โครงการศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10 (อ่าน 22) 05 พ.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 32) 05 พ.ค. 65
การนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2565 (อ่าน 28) 03 พ.ค. 65
การประชุมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศ ด้านการประกันคุณภาพ (E-SAR) (อ่าน 41) 03 พ.ค. 65
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมเป็นคณะทำงานในการจัดทำคู่มือการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 50) 30 เม.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรม “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม เฟส 2” หลักสูตรที่ 9 “หลักปฏิบัติราชการ” (อ่าน 37) 29 เม.ย. 65
การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 28) 29 เม.ย. 65
กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (อ่าน 62) 29 เม.ย. 65
การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ระดับภาค ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 38) 29 เม.ย. 65
การตรวจราชการตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) นโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 31) 28 เม.ย. 65