ข่าวกิจกรรม
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 (อ่าน 16) 03 มิ.ย. 66
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 8) 03 มิ.ย. 66
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 11) 03 มิ.ย. 66
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 (อ่าน 12) 03 มิ.ย. 66
โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อ่าน 15) 02 มิ.ย. 66
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ออกนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา (อ่าน 9) 01 มิ.ย. 66
โครงการเสริมสร้าง ปลุกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 8) 31 พ.ค. 66
ค่ายพลเมืองดี ศึกษานวัตวิถีชุมชน โดย ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 10) 31 พ.ค. 66
การประชุมชี้แจงการพัฒนาหลักสูตรและรายงานผลการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2/2566 (อ่าน 22) 30 พ.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) (อ่าน 18) 29 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและเตรียมเข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2566 (อ่าน 19) 25 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 5/2566 (อ่าน 15) 25 พ.ค. 66
โครงการเสริมสร้าง ปลุกจิตสำนึก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (อ่าน 19) 24 พ.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 25) 24 พ.ค. 66
กิจกรรมไปวัดทำบุญ “1 เดือนเกิด 1 สังฆทาน” ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (อ่าน 18) 24 พ.ค. 66
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศและแนวทางการปฏิบัติตามประกาศเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 19) 23 พ.ค. 66
รับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด โครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนระดับประเทศ (อ่าน 13) 23 พ.ค. 66
การประเมินลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหัวหิน ระดับพื้นที่ภาคกลาง ประจำปี 2566 (อ่าน 16) 22 พ.ค. 66
ประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 15) 19 พ.ค. 66
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การยกระดับสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 19) 19 พ.ค. 66
อบรมการใช้งานระบบข้อมูลการศึกษารายปีต่อเนื่องของทายาทผู้ใด้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแตนภาคใต้ (อ่าน 20) 18 พ.ค. 66
ประชุมการเชื่อมโยงหลักสูตรฝึกอบรมกับหลักสูตรการศึกษาผ่านกลไกกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) การศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย (อ่าน 38) 16 พ.ค. 66
โครงการเปิดภาคเรียนอย่างปลอดภัย สู่วิถีเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 48) 15 พ.ค. 66
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2566 (อ่าน 40) 15 พ.ค. 66
เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 ปี (อ่าน 20) 15 พ.ค. 66
ตรวจเยี่ยม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการดำเนินงานกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามจุดเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อ่าน 35) 14 พ.ค. 66
การลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 36) 12 พ.ค. 66
โครงการการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว ประชุมสมัชชาครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2566 (อ่าน 29) 12 พ.ค. 66
ออกตรวจติดตามเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (อ่าน 23) 11 พ.ค. 66
การลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 29) 11 พ.ค. 66