ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มอำนวยการ

นางกรรณิกา เรดมอนด์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ(ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม)

ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

นางวาสนา สายชล
พนักงานราชการ(พนักงานจัดการงานทั่วไป)

นางสาวรัชดา บุญเจือ
ลูกจ้างชั่วคราว(นักวิชาการเงินและบัญชี)

นายพีรศักดิ์ รอดพยันต์
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานขับรถ)

นางสาววันทนา ภัทรเกียรติภิญโญ
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานทำความสะอาด)