ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอารีวรรรณ์ สุขจินดา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวภัทรภร เหลือน้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายศุกภโชค มาลา
ลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์)