กลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวศรีนภา รังสิกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

นางสาวนิดา นิยมสมุทรานนท์
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ

นางสาววนิดา ขุนนุช
พนักงานจ้างปฏิบัติงานธุรการ