ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอุรารักษ์ มงคลพุทธรักษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

นางอนุชทิตา สีมาพานิช
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

นางสาววนิดา ขุนนุช
ลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ธุรการ)